Portālā Publikum.lv lietošanas noteikumi

Vispārīga informācija

 1. Publikum, turpmāk – Portāls, ir preses relīžu portāls, kas nodrošina preses relīžu sagatavošanas, publicēšanas un izplatīšanas pakalpojumus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļu reģistrā reģistrētajiem masu medijiem.
 2. Portāls darbojas interneta vietnē Publikum.lv. Portālu administrē SIA Publikum Baltics (turpmāk – Portāla administrācija) reģ. Nr 51203059951, juridiskā adrese "Kurši", Rendas pag., Kuldīgas nov., LV-3319.
 3. Portāls ir Portāla administrācijai piederoša datu bāze. Datu bāzē izvietotās informācijas īpašnieks ir Portāla administrācija, ievērojot Latvijas Republikas Autortiesību likumā noteiktos izņēmumus.
 4. Portāla lietošanas noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka visu Portāla sniegto pakalpojumu lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziska vai juridiskai personai, kura izmanto Portāla sniegtos pakalpojumus.

Portāla lietošanas vispārīgie noteikumi

 1. Portāla nereģistrētie lietotāji ir ikviena persona, kura bez papildus reģistrēšanās aplūko Portālā izvietoto informāciju, kas darīta brīdi pieejama visiem interneta lietotājiem, turpmāk – Apmeklētāji.
 2. Portāla reģistrētie lietotāji ir fiziskās personas, kuras Portālu lieto, pārstāvot uzņēmumu vai organizāciju, komunikācijas pakalpojumu sniedzēju vai masu mediju, turpmāk – Lietotāji.
  • Portālā par uzņēmumu vai organizāciju tiek uzskatīta fiziskā vai juridiskā persona, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde, valsts pārvaldes vai pašvaldības padotības iestāde, kā arī cits tiesību subjekts, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir piešķirtas tiesības veikt tiesiskas darbības savā vārdā un kas savā vārdā reģistrējas Portālā.
  • Portālā par komunikācijas pakalpojumu sniedzēju tiek uzskatīta fiziska vai juridiska persona, kas savas profesionālās darbības ietvaros sniedz komunikāciju pakalpojumus, tajā skaitā arī reklāmas, mediju plānošanas un sabiedrisko attiecību pakalpojumus citām personām un kas Portālā reģistrējas, lai sniegtu komunikācijas pakalpojumus citu personu vārdā.
  • Portālā par masu mediju pārstāvi tiek uzskatīta persona, kas (sniedz pakalpojumus, strādā pie) reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Masu informācijas līdzekļu reģistrā kā masu informācijas līdzeklis.
 3. Pirms Portāla sniegto pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Lietotājam un Apmeklētājam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem.
 4. Portāla lietošana ir bez maksas, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos izņēmumus.
 5. Portāla administrācija par samaksu veic Lietotāju preses relīžu sagatavošanas un tulkošanas pakalpojumus, kā arī preses relīžu reklamēšanu portālā.
 6. Portāla administrācija negarantē preses relīzes publicēšanu kādā konkrētā masu medijā vai tās publicēšanu vispārīgi, bet nodrošina tikai preses relīžu portāla lietošanas noteikumiem atbilstošu preses relīžu publicēšanu portālā un to pieejamību portālā reģistrētiem masu mediju pārstāvjiem.
 7. Portālā publicētās relīzes ir to radītāju (Lietotāju vai Portāla administrācijas) intelektuālais īpašums. Lietotājs, veicot jebkāda veida informācijas izvietošanu, bez atlīdzības piešķir licences tiesības Portāla administratoram Latvijas teritorijā un ārpus tās robežām neierobežotu laika periodu atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, publiski padarīt pieejamu Lietotāja publicēto informāciju. Lietotājs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu šo licenci.
 8. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm Portāla lietošanas gaitā, tās risina savstarpēju sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta 30 dienu laikā, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Portāla lietošanas noteikumi Apmeklētājiem

 1. Apmeklētājam ir tiesības aplūkot Portālā brīvi pieejamo informāciju, tajā skaitā arī Lietotāju izvietotās preses relīzes.
 2. Apmeklētājam nav tiesību iesniegt Portālam publicēšanai preses relīzes vai cita veida informāciju.
 3. Portāla satura pārpublicēšana bez rakstiska apstiprinājuma no Portāla administrācijas ir aizliegta.
 4. Portāls nav atbildīgs par pārpublicētajiem, pārsūtītajiem un koriģētajiem materiāliem, kā arī to radītajām sekām, ja bez Portāla administratora rakstiskas atļaujas tiek lietota atsauce uz Portālu.
 5. Apmeklētājam nav tiesību izmantot Portālā publicēto informāciju savas profesionālās darbības vajadzībām, lai to pārpublicētu tālāk. Šādos gadījumos Apmeklētājam ir pienākums reģistrēties kā Portāla Lietotājam, izveidojot masu medija profilu.
 6. Apmeklētājam ir tiesības izmantot Portālā publicēto informāciju zinātniskos un pētnieciskos nolūkos, veicot atsauci uz Portālu.
 7. Apmeklētājam ir tiesības izmantot Portāla pakalpojumus, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.

Lietotāja profila izveidošanas noteikumi

 1. Lietotājs aizpilda Portālā izvietoto elektroniskās reģistrācijas formu, lai iegūtu Lietotāja piekļuves tiesības Portālā.
 2. Reģistrējoties Portālā, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt ievērot katrā Portāla lietošanas reizē spēkā esošos Noteikumus.
 3. Elektroniskās reģistrācijas formā Lietotājs norāda savu Lietotāja veidu – uzņēmums vai organizācija, komunikācijas pakalpojumu sniedzējs, masu medijs – un secīgi aizpilda šā Lietotāja profila izveidei nepieciešamos teksta ievades laukus. Reģistrējoties Portālā, Lietotājs piekrīt saņemt informāciju par Portāla aktualitātēm elektroniskā veidā no Portāla administrācijas.
 4. Lietotājs norāda savu vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts), kā arī uzņēmumus vai organizācijas, komunikācijas pakalpojumu sniedzēju vai masu mediju, kuru tas pārstāv. Viena fiziskā persona var būt vienlaicīgi vairāku uzņēmumu vai organizāciju pārstāvis Portālā. Komunikācijas pakalpojumu sniedzējus vai masu medijus portālā var pārstāvēt vairāki lietotāji.
 5. Lietotājs apliecina, ka reģistrācijai Portālā norādītie dati un informācija, tajā skaitā viņa vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), ir patiesa. Lietotājs apliecina, ka šo datu izmaiņu gadījumā nekavējoties veiks to izmaiņas savā Lietotāja profilā. Portāla administrācijai ir tiesības pieprasīt no Lietotāja šo datu pareizību apliecinošas dokumentu kopijas.
 6. Viena uzņēmuma vai organizācijas, komunikācijas pakalpojumu sniedzēja vai masu medija profils Portālā var tikt izveidots tikai vienu reizi.
 7. Lietotājs apliecina un garantē, ka ir pilnvarots ievietot Portālā informāciju uzņēmuma vai organizācijas, vai komunikācijas pakalpojumu sniedzēja, vai masu medija vārdā, kuram:
  • tiek izveidots profils vai tiek rediģēta informācija profilā;
  • tiek iesniegta vai labota preses relīze;
  • tiek iesniegta informācija preses relīzes sagatavošanai.
 8. Uzņēmuma vai organizācijas profils Portālā tiek izveidots pēc tam, kad ir tikusi iesniegta pirmā preses relīze un Portāla administrācija ir apstiprinājusi šāda profila izveidošanu. Portāla administrācijai ir tiesības atteikt izveidot uzņēmuma vai organizācijas profilu, nepaskaidrojot iemeslus.
 9. Lietotājs sava profila izmantošanai saņem pieejas paroli, kuru apņemas lietot tikai personīgi un neizpaust trešajām personām. Saņemot un izmantojot Portāla pakalpojumus ar attiecīgā Lietotāja datiem, Portāla administrācija uzskata, ka darbības ir veicis attiecīgais Lietotājs un Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot paroli, t.sk., bez Lietotāja atļaujas. Lietotājam nekavējoši jāapziņo Portāla administrācijai par jebkurām neatļautām darbībām ar Lietotāja lietotājvārdu un pieejas paroli.
 10. Portālā reģistrētie Lietotāju fizisko personu dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu aizsardzību un netiek izpausti trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
 11. Lietotājam ir aizliegts izpaust trešajām personām informāciju par līgumiem un to saturu, kuri noslēgti starp Portāla administrācija un Lietotāju vai tā pārstāvēto personu, tajā skaitā par Portāla sniegto maksas pakalpojumu veidiem, cenām un apjomiem.

Portāla lietošanas noteikumi reģistrētajiem Lietotājiem

 1. Lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot Portāla pakalpojumus, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
 2. Portāla satura pārpublicēšana ir atļauta tikai Lietotājiem, kas Portālā reģistrējušies kā masu mediju pārstāvji.
 3. Pēc sava profila izveides Portālā Lietotājs iegūst tiesības publicēt Portālā preses relīzes, kuras ir paša Lietotāja izveidotas un tieši saistītas ar Lietotāja pārstāvēto personu.
 4. Preses relīzes pirms to publicēšanas Portālā izskata Portāla administrators. Preses relīžu izskatīšana notiek laikā no 8.00 līdz 16.00 darba dienās, tādēļ Portāla administrācija preses relīžu izskatīšanu negarantē noteiktā laikā, jo tā ir atkarīga no iesniegto preses relīžu daudzuma. Portālā apstiprinātu un izplatītu preses relīzi nav iespējams rediģēt.
 5. Lietotājs apliecina un nodrošina, ka Portālā iesniegtā preses relīze satur iesniedzēja un sagatavotāja kontaktinformāciju, kas nepieciešama gadījumā, ja Portāls, masu medija pārstāvji vai Apmeklētājs vēlas pārliecināties par informācijas patiesumu, izcelsmi vai uzzināt papildus informāciju. Lietotājam ir pienākums sniegt Portāla administrācijai šādu informāciju pēc pieprasījuma.
 6. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par iesniegto un Portālā izplatīto informāciju un tās pareizību. Lietotājs nes pilnu atbildību par preses relīzē publicēto faktu patiesumu un atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lietotājs ir atbildīgs par preses relīzei pievienotā satura (foto, video, infografika) patiesumu un izplatīšanas tiesībām.
 7. Lietotājs, ievietojot Portālā informāciju, apliecina un garantē, ka Portālā iesniegtā informācija nepārkāpj likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Reklāmas likumā, Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā, Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus.
 8. Pēc Portāla administrācijas pieprasījuma komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem, kuri publicē informāciju savu klientu vārdā, ir jāpamato savas tiesības izvietot informāciju savu klientu vārdā. Komunikācijas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt Portāla administrācijai šādu informāciju pēc pieprasījuma, elektroniskā veidā iesniedzot līgumu, vienošanos, pilnvarojuma dokumentu kopijas vai to daļu norakstus.
 9. Gadījumos, kur Lietotājs preses relīzē piemin fiziskās personas sensitīvos datus, kas nav paša Lietotāja darbinieki, publiskas personas vai amatpersonas, vai ar Lietotāju citādi saistītas personas, Lietotājs apstiprina, ka viņš ir saņēmis rakstisku piekrišanu no preses relīzē pieminētajām fiziskajām personām, lai pieminētu tās saistībā ar Lietotāju. Citos gadījumos Lietotājs apņemas nepublicēt preses relīzes, kuras satur citu fizisko personu sensitīvos datus.
 10. Lietotājam nav tiesību iesniegt Portālā preses relīzes par jau notiekošām vai plānotām tiesvedībām, pirms stājies spēkā tiesas vai citas strīdus izšķiršanas institūcijas spriedums vai lēmums, kas attiecīgajā lietā izšķir strīdu un ir galīgs un nepārsūdzams. Nepieciešamības gadījumā Portāla administrācijai ir tiesības pieprasīt no Lietotāja dokumentus, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu. 

Maksas pakalpojumu saņemšana un izmantošana

 1. Apstiprinot maksas pakalpojuma izmantošanu Portālā, Lietotājs garantē, ka tā pārstāvētās peronas veiks Portāla administrācijas piestādīto rēķina apmaksu rēķinā norādītajā termiņā. Lietotājs, apstiprinot šos Noteikumus, galvo par Portāla administrācijas piestādīto rēķinu apmaksu savu pārstāvēto personu vārdā kā pats parādnieks.
 2. Rēķins par Portāla sniegtajiem pakalpojumiem tiek piestādīts ne retāk kā vienu reizi mēnesī.
 3. Lietotājs piekrīt, ka Portāla administratora sagatavotie rēķini būs noformēti elektroniski, ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7.1.panta prasības, un saturēs norādi „Rēķins sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Elektroniskais rēķins tiek sagatavots PDF formātā un nosūtīts uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotājs garantē, ka norādītā e-pasta adrese ir pastāvoša un tiek lietota no Lietotāja pārstāvēto personu puses elektronisko rēķinu saņemšanai.
 4. Gadījumos, kad Lietotājs neveic rēķina apmaksu norādītajā termiņā, Portāla administrācija ir tiesīga bloķēt reģistrēta Lietotāja piekļuvi Portāla sniegtajiem pakalpojumiem – preses relīžu iesniegšanai, apstrādei, izplatīšanai, sagatavošanai, kā arī uzņēmuma/ organizācijas profila informācijas rediģēšanai. Bloķētās funkcijas tiek atjaunotas pēc rēķina apmaksas.
 5. Par samaksas termiņa kavējumu Portāla administrators ir tiesīgs aprēķināt nokavējuma procentus 0,5% dienā no kavētās summas par katru kavējuma dienu.
 6. Ja Lietotājs vai tā pārstāvētās personas kavē Portāla administrācijas rēķinu apmaksu, tad Portāla administratoram ir tiesības izvietot informāciju par Lietotāju un tā pārstāvētajām personām kā par savu parādnieku publiskās parādnieku datu bāzēs, norādot visu un jebkādu informāciju, kuras izvietošana nav noteikti aizliegta ar likumu. Šajā gadījumā Portāla administrators nav atbildīgs par iespējamajiem Lietotājam vai tā pārstāvētajām personām nodarītajiem zaudējumiem, t.sk., par neiegūto peļņu, labas reputācijas zaudēšanu un citiem materiāliem zaudējumiem.
 7. Portāla sniegto pakalpojumu samaksa netiek atmaksāta, ja Lietotājs pats atsakās no pakalpojuma izmantošanas vai pakalpojuma izmantošana netiek veikta no Portāla administrācijas neatkarīgu apstākļu dēļ.
 8. Lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi, kas radušies sakarā ar izmantotajiem maksas pakalpojumiem Portālā, ja Lietotāja profils vai ievietotās preses relīzes ir izdzēsusi Portāla administrācija šajos Noteikumos noteikto pārkāpumu dēļ.

Portāla administratora tiesības un pienākumi

 1. Portāla administrācijai ir tiesības jebkurā brīdī veikt grozījumus Noteikumos. Grozījumi stājas spējā pēc to publicēšanas Portālā.
 2. Portāla administrācija patur tiesības izdzēst jebkuru Portālā publicēto preses relīzi, uzņēmuma vai organizācijas profilu, vai Lietotāja profilu bez iepriekšēja brīdinājuma vai Lietotāja piekrišanas saņemšanas, ja Lietotājs ir pārkāpis Noteikumus, veicis Noteikumiem neatbilstoša satura preses relīžu iesniegšanu, iesniedzis apzināti nepatiesu informāciju vai tādu, kas uzskatāma par pretēju godprātīgai interneta resursu lietošanai (vēstuļu ķēdes, ar saņēmēju nesaskaņoti reklāmas materiāli (spams), datoru vīrusi, spiegošanas programmatūra un līdzīgi materiāli).
 3. Portāla administrācija deaktivizē tos lietotāju profilus (uzņēmumu vai organizāciju, komunikācijas pakalpojumu sniedzēju profilus), kuri 90 dienu laikā pēc profila reģistrēšanas nav publicējuši nevienu preses relīzi.
 4. Portāla administrācija patur tiesības nepublicēt preses relīzes, kuras ir maldinošas, naidu kurinošas vai jebkādā citā veidā pārkāpj Latvijas Republikas normatīvos aktus. Tāpat Portāla administrācija patur tiesības nepublicēt neētiska satura informāciju, kura pārkāpj sabiedrībā vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.
 5. Portāla administrācija negarantē ekskluzivitātes tiesības nevienam Lietotājam. Ikviena Lietotāja sniegtā informācija tiek vērtētā pēc tās objektīvās atbilstības normatīvajiem aktiem vai iekšējām Portāla ētikas normām.
 6. Portāla administrācija, konstatējot nelikumīgu rīcību no Lietotāja puses, tajā skaitā, bet ne tikai, ja Lietotājs prettiesiski izmanto citas personas datus, izveidojot profilu Portālā, Portāla administrācija ir tiesīga izdzēst attiecīgo Lietotāja profilu bez iepriekšēja brīdinājuma un bloķēt turpmāko šā Lietotāja piekļuvi Portālam.
 7. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā Portāla administrācijai ir tiesības vērsties tiesībsargājošajās iestādēs vai tiesā pret šo Noteikumu pārkāpēju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 8. Portāla administrācija neuzņemas garantijas par Portāla sniegto pakalpojumu atbilstību kādam šajos Noteikumos neatrunātam mērķim un nav atbildīga ne par tiešiem, ne netiešiem zaudējumiem, ko var ciest Lietotājs vai tā pārstāvētā persona Portāla pakalpojuma izmantošanas rezultātā.
 9. Portāla administrācija negarantē, ka Portāls un tā saturs būs pieejams bez pārtraukumiem, ja iestājas šajos noteikumos minētie gadījumi. Šādās situācijās Portāla administrācija neuzņemas materiālu atbildību par Portāla darbības pārtraukumiem un neatmaksā naudu par pakalpojumiem, kuri saņemti Portālā.
 10. Portāla administrācija neatbild par Portāla darbības traucējumiem, kuri radušies no tās neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, interneta darbības traucējumu dēļ, elektroenerģijas padeves traucējumu dēļ, tehnisko iekārtu darbības traucējumu dēļ, dabas stihiju dēļ, valsts iestāžu izdotu aizliedzošu aktu dēļ u.c.